សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានបើកវគ្គសិក្សាថ្មី!!! ផ្ដល់ជូនអាហារូបករណ៍៥០% គ្រប់កម្រិតសិក្សា បាកឌុបឆ្នាំណាក៏អាចដាក់បានដែរ។ រួសរាន់ឡើងចំនួនមានកំណត់!!!


Our Activities
Happy Labor Day: Wishing everyone the very best!
Closing Session of The Forum for Success II, 2017: Education, Skills, and Jobs
The Forum for Success II, 2017: Education, Skills and Jobs concludes this afternoon 28th April, 2017. The topic is How to Use Media and Communications to Build Your Own Successes
Phnom Penh, 28 April 2017: The University of Cambodia and International Foundation for Arts and Culture held a prize-bestowing ceremony for the International High School Arts Festival 2017 at the Cambodian national level
The Forum for Success II: Education Skills and Jobs this morning 28th April, 2017. This morning topic is IT, Me and the World. Join this forum for free at The University of Cambodia!!!
The Forum for Success II, 2017 this afternoon 27th April, 2017. The ASEAN Miracle: The Roles and Contribution of New Members of ASEAN (ASEAN Study Center) Join this forum for free at The University of Cambodia!!!
The Forum for Success II, 2017 this afternoon 27th April, 2017. The ASEAN Miracle: The Roles and Contribution of New Members of ASEAN (ASEAN Study Center)
ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយះកម្មវិធីវេទិកា សេដ្ឋកិច្ចមានកិត្តិយសសូមស្វាគមន៍ ចំពោះការ អញ្ចើញចូលរួមរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីនូវ៉ែលហ្ស៊េឡងដ៍ ឯកឧត្តម John Key ដែលបានបង្ហាញពីទស្សនះវិស័យជុំវិញទំនាក់ទំនងកាទូត នៃប្រទេសទាំងពីរ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិស័យ សិក្សាអប់រំជាដើម.... សូមរង់ចាំទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ !

Total: 1537

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches