សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
Career fair 2017 at The University of Cambodia. Please come to visit now from 1-2 December 2017.
Career fair 2017 at The University of Cambodia. Please come to visit now from 1-2 December 2017.
UC Students! Are you interested in getting a scholarship to study in Australia? Come join us today in the Australia Room on the 9th floor from 10am-11am to hear the Australian embassy talk about scholarships. See you there!
The University of Cambodia (UC) is very pleased to announce our new term for Japanese language programs, we are now offering special scholarships to all students. For further information, please feel free to contact us.
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបើកថ្នាក់ត្រៀមប្រលងយកសញ្ញាបត្រភាសាបារាំង DELF B1 B2 សម្រាប់សិស្សនិសិ្សត មន្ត្រីរាជការ និងសាធារណជន
The University of Cambodia is very pleased to announce new term for Thai language program, which will start on December 25th, 2017. Students can choose to study either part-time or full-time and from Monday to Friday or Saturday and Sunday.
Phnom Penh, 28th November 2017 Visiting lecturers from HSE- St. Petersburg hosted a workshop on “Dialogue of Cultures: Russia and Asia-Pacific Countries” at the AirAsia Hall.
Phnom Penh, November 28th, 2017, The University of Cambodia (UC) officially inaugurates the Thakral Corporation Room at The University of Cambodia-UC

Total: 1580

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches