សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
The students of The Center for English Studies (CES) at The University of Cambodia presented an episode of The Mystery of Allegra for their group project.
The University of Cambodia in collaboration with The Tony Fernandes School of Business brings you The Journey of Success Series #1 with the Special Guest Speaker Mr. Chang Bunleang, the CEO of Brown Coffee and Bakery, sharing his experiences as one of the best young entrepreneurs in Cambodia. “BE the BEST that YOU can BE”
On June 09, 2017, The University of Cambodia met with representatives from the Awards for Training and Higher Education and the City Metropolitan College of Singapore to discuss ways of future collaboration.
ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧៖ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានសហការជាមួយ ទីសា្នក់ការកណ្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយស្តីពី "វិជ្ជាសង្គ្រោះបឋមមូលដ្ឋាន" ដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ។
Phnom Penh, June 8th, 2017 Naga World presentation on "How to be Successful in Seeking a Job"
Maybank Go Ahead Challenge- MGAC2017 Campus Level at The University of Cambodia
Naga World presentation on "How to be Successful in Seeking a Job"
The UC Horticulture Club (UCHC) is now in a full swing to make the UC campus beautiful and clean.

Total: 1415

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches