សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
The Forum for Success II: Education Skills and Jobs under the topic of Me and The World: Why Understanding Global Issues Is Important this morning 25th April, 2017. Join this forum for free at The University of Cambodia!!!
The Forum for Success II: Education Skills and Jobs”. Afternoon Session, 24 April 2017.
Phnom Penh, 24 April 2016: Dr. Kao Kim Hourn, UC Founder, met with Prof David Cohen and Dr. Michael Keller from Stanford University, USA.
“The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Morning Session.
The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Free Entry!!!
The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Free Entry!!!
“The Forum for Success II, 2017: Education Skills and Jobs”. On 24 April 2017, Free Entry!!!
ប្រឡងនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី១៥ វគ្គទី២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

Total: 1665

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches