សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
កម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍នៃការសម្ពោធបន្ទប់សិង្ហបុរី (Singapore Room)កាលពីថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។
កម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ស្ដីពីអន្តរវប្បធម៌ បទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើម កំណើតកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។
យើងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគ កូវីដ១៩ (Covid-19)ទាំងអស់គ្នា។
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ បញ្ចុះតម្លៃ៥០% គ្រប់ជំនាញនិងគ្រប់កំរិតរួមមាន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិត។
អាហារូបករណ៍ ៥០%អាចមកទទួលពាក្យ សុំចូលរៀននិងចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ
កម្រងរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍នៃការសម្ភោធ ការិយាល័យសាលាភាសាបរទេស (Office of the School of Foreign Languages) កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។
កម្រងរូបភាពសិក្ខាសាលាស្ដីពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ឥណទាន តាមរយៈប្រព័ន្ធចែករំលែកព័ត៌មានឥណទាន នៅសាលសន្និសីទសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ២០១៨។
កម្រងរូបភាពនៃការធ្វើបទបង្ហាញអំពីអាហារូបករណ៍ ទៅសិក្សានៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់ បណ្ឌិត។ដែលសហការរៀបចំដោយ សាលាភាសាបរទេស(SFL)នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងអ្នកតំណាង GermanDAADកាលពីឆ្នាំ២០១៨។

Total: 1485

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches