សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
September 25, 2020 An official courtesy visit of H.E. Ermenegildo Kupa Lopes, Ambassador of Timor Leste to Cambodia to The University of Cambodia meeting our H.E. Dr. Kao Kim Hourn, UC President and Chairman of the Board of Trustees.
My appreciation toward TFSB
" I have a dream, and I dare to my dream. How about you? "
International student’s experience at The University of Cambodia
Choose your future, Choose Tony Fernandes School of Business
The TFSB Students' Short Video Marathon
អាហារូបករណ៍សន្តិភាព ៥០០ កន្លែង ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជួបគ្នាឆាប់ៗនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
H.E. Kay Rala Xanana Gusmão, Former President and Former Prime Minister of Timor-Leste and..........

Total: 1376

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches