សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
The students of the College of Media and Communications are actively moving on for Online study during this term 2; stay home stay safe every one!
#UCCambodia #CoL #UCPhnomPenh #UCambodia
អបអរសាទរនិស្សិតទាំង៣រូបរបស់សាលាភាសាបរទេស នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលទទួលបានជ័យលាភី ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផលិតវីដេអូខ្លីរបស់សាកល វិទ្យាល័យកម្ពុជាUC E-Learning Video Competition)
#UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia
#UCCambodi #SFL #UCambodia
#UCCambodia #HandaLibrary #UCambodia
#UCCambodia #UCambodia
#UCCambodia #TFSB #UCambodia

Total: 1580

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches