អរគុណដល់បេក្ខជនទាំង១២រូប ដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួម ការប្រកួតប្រជែងផលិតវីដេអូខ្លី របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា


អរគុណដល់បេក្ខជនទាំង១២រូប ដែលបានចំណាយពេលវេលា ចូលរួម ការប្រកួតប្រជែងផលិតវីដេអូខ្លី របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា #UCCambodia #UCVideoCompetition #UCambodia

Posted by The University of Cambodia - UC on Monday, April 12, 2021
Our Activities
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #TSS #UCambodia #UCPhnomPenh
The UC Alumni Network Dr. Hong Kimcheang, Class of 2007 Graduated from the BA degree in English Literature from the College of Arts, Humanities and Languages of The University of Cambodia. He went on to complete his PhD degree at university in Thailand. Currently he is the President of the Kampong Speu Institute of Technology. #UCCambodia #UCAlumni #UCAlumniNetwork #UCambodia #UCPhnomPenh
"Singapore Sets Example in Public Service” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 3, June 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #UCambodia #UCPhnomPenh
"Singapore Sets Example in Public Service” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 3, June 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1660

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches