លោក Yusaku Hirayama និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kyushu ប្រទេសជប៉ុន


Our Activities
"Singapore Sets Example in Public Service” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 3, June 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #UCambodia #UCPhnomPenh
"Singapore Sets Example in Public Service” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 3, June 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh
"Civil Society Leaders Explain Role of Cambodia’s Public Sector” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 3, June 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសិស្ស-និសិ្សត និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានបើកកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ភាសាបារាំងដែលរួមមាន៖ ១. កម្មវិធីសិក្សាវគ្គខ្លី ២. កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ៣. កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ ទទួលធ្វើតេស្ត និង ចុះឈ្មោះចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ 093 777 991 / 069 521 111 និង 093 777 576។ សូមអរគុណ! The University of Cambodia (UC) is very pleased to announce our new term of English language programs to the public that we are now offering: I. Short Courses II. Associate’s Degree Programs III. Bachelor’s Degree Programs Students can take the placement test and register from Monday-Friday during working hours. For further information, please contact us at 093 777 991, 069 521 111 and 093 777 576. Thank you! Broaden your horizons! #UCCambodia #SFL #FrenchPrograms
#UCCambodia #HandaLibrary #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #SCA #UCambodia #UCPhnomPenh
"Success as Servant Leaders: A CEO’s View” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 3, June 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1671

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches