សេចក្ដីជូនដំណឹង សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានឹងរៀបចំ 👉កិច្ចប្រជុំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយសាស្ត្រាចារ្យ ក្រោមអធិបតីភាព ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា 🗓នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង 🕛១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់ នៅបន្ទប់ប្រជុំ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជាន់ទី២។


Our Activities
Today at 3pm, The University of Cambodia (UC) and Yeoju Institute of Technology from South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation and collaboration. Both parties showed a very strong willingness to further enhance their relationship and develop a particular work plan in order to achieve the objectives and contents stated in the MoU.
Today at 3pm, The University of Cambodia (UC) and Yeoju Institute of Technology from South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation and collaboration. Both parties showed a very strong willingness to further enhance their relationship and develop a particular work plan in order to achieve the objectives and contents stated in the MoU.
We would like to invite you to join our new term for 6 foreign languages,which will start on March 14th, 2018. Students can take a placement test from Monday to Sunday during working hours or contact us for further information at 093 777 991. Thank you!
និស្សិតរបស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា ឈ្មោះ លាង ប៊ុនហៀងបានផលិតវីដេអូនេះឡើង ហើយបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ នៅក្នុងការប្រកួតវីដេអូនៅក្រោមប្រធានបទ មួយថ្ងៃនៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។
On February 6th, 2018, The University of Cambodia, led by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs, held a meeting with delegates from Yeoju Institute of Technology, South Korea, whose team was led by Lee Jung-Cheol, Director of Department of International Affairs of Yeoju Institute of Technology, South Korea . Both parties discussed possibilities about future collaboration.
On February 6th, 2018, The University of Cambodia, led by Dr. Y Ratana, Vice President for Academic Affairs, held a meeting with delegates from Yeoju Institute of Technology, South Korea, whose team was led by Lee Jung-Cheol, Director of Department of International Affairs of Yeoju Institute of Technology, South Korea . Both parties discussed possibilities about future collaboration.
Phnom Penh, 05 February 2018: The School of Undergraduate Studies (SUS) of The University of Cambodia is to host a Joint Partnership Public Series on Ethics and Population Policy. SUS strongly encourages your participation at such a great lecture by visiting professor from Hong Kong.
Part2: The School of Undergraduate Studies (SUS) is to host a Joint Partnership Public Series on Ethics and Population Policy. SUS strongly encourages your participation at such a great lecture by visiting professor from Hong Kong. Do not miss the chance. 5th February 2018

Total: 1672

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches