សកម្មភាពសិស្សកំពុង ប្រលងអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។


Our Activities
វគ្គអប់រំតាមរបៀបអន្តរសកម្មស្តីពី «សិទិ្ធរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមបទបញ្ញាតិ្តនៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា» ថ្ងៃទី ០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់និស្សិតអន្តរជាតិដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលសញ្ញបត្រថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន លើកទី ២០ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ។
The University of Cambodia Warmly Welcomes H.E. Christopher B. Montero , Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to Cambodia, for his Distinguished Public Lecture on “the 50th ASEAN Anniversary” 9 January 2017
The 20th Graduation Ceremony for the Foundation Year Program on January 26, 2017.
Oudom, a student studying at the College of Media and Communications at the University of Cambodia reflects his motivational participation one of many academic activities and his achievements up on learning for two years at the university.
សកម្មភាពរបស់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សម្ដែងការបង្ហាញម៉ូត ពីប្រភេទមនុស្សជាតិ ៦យុគសម័យ នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នាថ្ងៃទី ២២ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ។
The University of Cambodia Warmly Welcomes H.E. Christopher B. Montero , Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to Cambodia, for his Distinguished Public Lecture on “the 50th ASEAN Anniversary” 9 January 2017
The University of Cambodia (UC) and Guangxi University for Nationalities (GXUN) of the People's Republic of China met on 9th January 2017 to discuss about further cooperation and collaboration. UC and GXUN also signed a cooperative agreement on the 3+1 program, meaning that each university will train their students for three years and will provide an exchange program for the students to study their last year at the other university.

Total: 1671

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches