កម្រងរូបភាពសកម្មភាពនិស្សិតជនជាតិអាមេរិក មកទស្សនកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាព្រមទាំងបាន ចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ ២០១៨ ។


កម្រងរូបភាពសកម្មភាពនិស្សិតជនជាតិអាមេរិក មកទស្សនកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ព្រមទាំងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ ២០១៨ ។ #UCCambodia #UCambodia

Posted by The University of Cambodia - UC on Wednesday, February 17, 2021
Our Activities
The University of Cambodia (UC) and Guangxi University for Nationalities (GXUN) of the People's Republic of China met on 9th January 2017 to discuss about further cooperation and collaboration. UC and GXUN also signed a cooperative agreement on the 3+1 program, meaning that each university will train their students for three years and will provide an exchange program for the students to study their last year at the other university.
Toastmasters public speaking competition Wednesday, January 25, 2017.
Sharing experiences in applying for scholarships by an International Relations Student from the College of Social Sciences at UC
ការបោះឆ្នោតសភានិស្សិតអាណត្តិទី១១ : សូមអបអរសាទរដល់ លោកប្រាក់ សុភារ៉ា ដែលបានជាប់ជាប្រធានសភានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជាអាណត្តិទី១១ នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៧! សូមទស្សនាវីឌីអូខាងក្រោមដែលបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការនៃ ការបោះឆ្នោតមួយនេះ...
វីដេអូស្ដីពី ពិធីជួបជុំសហព័ន្ធនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
Sharing Experiences in Learning and Passing Scholarship at UC, College of Law
Sharing Experiences in Learning and Passing Scholarship at UC, College of Law
Welcome Message from outstanding UC Students, College of Law

Total: 1672

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches