កម្រងរូបភាពសកម្មភាពនិស្សិតជនជាតិអាមេរិក មកទស្សនកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាព្រមទាំងបាន ចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ ២០១៨ ។


កម្រងរូបភាពសកម្មភាពនិស្សិតជនជាតិអាមេរិក មកទស្សនកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ព្រមទាំងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ ២០១៨ ។ #UCCambodia #UCambodia

Posted by The University of Cambodia - UC on Wednesday, February 17, 2021
Our Activities
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #TSS #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1672

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches