សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ បញ្ចុះតម្លៃ៥០% គ្រប់ជំនាញនិងគ្រប់កំរិតរួមមាន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិត។


Our Activities
The UC Horticulture Club (UCHC) is now in a full swing to make the UC campus beautiful and clean.
Phnom Penh, 07th June 2017, On behalf of The University of Cambodia, the Skills and Career Development Center (SCDC) would like to invite you to participate in the “How to keep students highly motivated in learning” short course, which will be held on Thursday, June 08, 2017 from 2:00 PM to 5:00 PM in Room 508, 5th floor.
Part 2, Cambodia Economic Update April 2017
Part 1, Cambodia Economic Update April 2017
Cambodia Economic Update April 2017 Staying Competitive Through Improving Productivity Organized by The World Bank Group
Attention UC students and alumni! UC is hosting a video competition and we want YOU to participate.
The University of Cambodia is pleased to announce UC Students and alumni that on Saturday, 10th June 2017 at 9am at AirAsia Hall 8th floor of The University of Cambodia, there will be a sharing session from Mr. Chang Bunleang, the CEO of Brown Coffee and Bakery, in The Journey of Success Series #1 under the topic of “Be the Best that You Can Be”
Wednesday, 27/04/16, The University of Cambodia (UC) New Hall: The "World Economic Forum Hall".

Total: 1672

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches