សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ បញ្ចុះតម្លៃ៥០% គ្រប់ជំនាញនិងគ្រប់កំរិតរួមមាន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិត។


Our Activities
The Center for English Studies at The University of Cambodia is pleased to announce our new term which will start on May 29th, 2017 and we are now offering special scholarships to all students. Please register now!
Do you know what the College of Media and Communications (CMC) is? Let's listen to one of our CMC students sharing her experience studying at UC.
The students of ESL and IEP Programs at The Center for English Studies (CES) at The University of Cambodia (UC) are taking their final term exam on May 19th , 2017. Since 2003 we have created and implemented a culture of "No Cheating" to boost the quality of education. Please note that our new term (term 4) starts on May 29th, 2017. Thank you for your support.
ឱកាសសិក្សាភាសាបារាំង នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាបានមកដល់ហើយ!
The Center for English Studies at The University of Cambodia is pleased to announce our new term which will start on May 29th, 2017 and we are now offering special scholarships to all students. Please register now!
The University of Cambodia (UC) encourages its students who are interested to participate in the SEATV's Gems Being Crafted 2017 Competition.
Listen to this remarkable speech by Tony Fernandes, Group Chief Executive of the AirAsia Group after he received his Honorary Doctorate in Management from The University of Cambodia. He gives expert tips on how to be successful in business.
Phnom Penh, 10 May 2017: The University of Cambodia unveils the Tony Fernandes School of Business, complete with its new logo, and inaugurates the AirAsia Hall, both of which are on the 8th floor of the main campus building.

Total: 1672

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches