ស្ថានីយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយះកម្មវិធីវេទិកា សេដ្ឋកិច្ចមានកិត្តិយសសូមស្វាគមន៍ ចំពោះការ អញ្ចើញចូលរួមរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីនូវ៉ែលហ្ស៊េឡងដ៍ ឯកឧត្តម John Key ដែលបានបង្ហាញពីទស្សនះវិស័យជុំវិញទំនាក់ទំនងកាទូត នៃប្រទេសទាំងពីរ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិស័យ សិក្សាអប់រំជាដើម.... សូមរង់ចាំទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ !


Our Activities
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1672

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches