ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
#𝑼𝑪𝑪𝒂𝒎𝒃𝒐𝒅𝒊𝒂 #𝑼𝑪𝒂𝒎𝒃𝒐𝒅𝒊𝒂 #𝑼𝑪𝑷𝒉𝒏𝒐𝒎𝑷𝒆𝒏𝒉
#𝑼𝑪𝑪𝒂𝒎𝒃𝒐𝒅𝒊𝒂 #𝑼𝑪𝒂𝒎𝒃𝒐𝒅𝒊𝒂 #𝑼𝑪𝑷𝒉𝒏𝒐𝒎𝑷𝒆𝒏𝒉
#𝑼𝑪𝑪𝒂𝒎𝒃𝒐𝒅𝒊𝒂 #𝑼𝑪𝒂𝒎𝒃𝒐𝒅𝒊𝒂 #𝑼𝑪𝑷𝒉𝒏𝒐𝒎𝑷𝒆𝒏𝒉
លោក ម៉ម ឋានា គឺជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យ និងជាអតីតព្រឹទ្ធបុរសរង មហាវិទ្យាល័យច្បាប់ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា, ដោយលោកបាន ទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ នាពេលថ្មីៗនេះ។
The Academic Foundation Department (AFD) of The University of Cambodia (UC) is pleased to inform our AFD students in Promotion 18, Term I (Academic Year: 2019-2020) that the Foundation Year Certificates and Outstanding Certificates are ready to be collected at the AFD office.
និស្សិតឆ្នើមប្រចាំវគ្គសិក្សាទី២ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរភាសា) ឈ្មោះរៀបតាមមហាវិទ្យាល័យ/សាលា និងលំដាប់ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ
Best Undergraduate Students for Term II Academic Year 2020-2021 (International Track Program) (Name listed by College/School and by English name in alphabetical order)
The University of Cambodia would like to express its sincere gratitude to His Excellency Kong Sophorn, Governor of Kandal Province, for his monetary donation for 40 Million Riels on Wednesday, 25 August 2021, through The University of Cambodia Fundraising Campaign 2021-2026, initiated by Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees and President of The University of Cambodia.

Total: 1691

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches