ផ្សារមូលបត្រ​​​​​​​​​​អាជីវកម្មមូលបត្រ​និងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ (មានវីឌីអូ)


Our Activities
សូមចូលរួមអបអរសាទរ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសដែល សម្តេចតេជោ ត្រូវបាន ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី ៥ បោះឆ្នោតគាំទ្រជ្រើសរើសជា
On Saturday March 23, 2024 from 9:00 AM to 11:00 AM, the Soft Skills and Leadership Development Center, in cooperation with the Office of International Affairs, was pleased to organize a workshop on “Comparative Tax Systems in ASEAN and European Union”.
On 19 March 2024, the Soft Skills and Leadership Development Center (SSLDC) of The University of Cambodia, in cooperation with the Pethyoeung Healthtech Co., LTD, conducted a seminar on “Tips for Life: The Most Top 10 Important Skills for Everyone Needs in Tech Innovation Era”.
The Soft Skills and Leadership Development Center, in cooperation with the Office of International Affairs, are pleased to organize a workshop on “Comparative Tax System In ASEAN and European Union” on Saturday March 23, 2024 from 9:00 AM to 11:00 AM at The University of Cambodia (Dr. Handa Hall, Ground Floor).
Welcome all students to the first day of classes for Term 2, Academic Year 2023-2024, on March 09, 2024. You will truly feel the excitement of learning and meeting new friends on the UC campus.
Welcome all students to the first day of classes for Term 2, Academic Year 2023-2024, on March 07, 2024. You will truly feel the excitement of learning and meeting new friends on the UC campus.
Welcome all students to the first day of classes for Term 2, Academic Year 2023-2024, on March 05, 2024. You will truly feel the excitement of learning and meeting new friends on the UC campus. (Evening Session)
Welcome all students to the first day of classes for Term 2, Academic Year 2023-2024, on March 05, 2024. You will truly feel the excitement of learning and meeting new friends on the UC campus. (Afternoon Session)

Total: 2395