នាងខ្ញុំឈ្មោះ លឹម វណ្ណរី សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សិក្សានៅសាលាភាសាបរទេសនៃសាកលិវទ្យាល័យកម្ពុជា


Our Activities
ខ្ងុំបាទឈោ្មះណាងរិទ្ធីសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
នាងខ្ញុំឈ្មោះសៅសុភាសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
On 22 June 2019, the Skills and Career Development Center hosted a "Business Leadership" workshop with 91 participants.
នាងខ្ញុំឈ្មោះ អាង​ មុីសព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ ជួង​ ឡាយលាង សព្វថ្ងៃជានិស្សិតអាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
នាងខ្ញុំឈ្មោះ ថ្មី ពៅផានាថ សព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ខ្ញុំបាទឈ្មោះ​កងសុខណៃសព្វថ្ងៃជានិស្សិត អាហារូបករណ៍សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
The new UC Catalogs (both graduate and undergraduate) are ready and available in the UC Bookstore, 11th floor, UC Main Campus.

Total: 1075

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches