វគ្គបំប៉នពីការថតរូប និងមុខងារប្រើប្រាស់កាម៉េរា ដល់និស្សិត កំពុងសិក្សាជំនាញសិល្បៈនិងការសិក្សាអំពីព័ត៌មាន នៅថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន និង ឆ្នាំទី២ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ២០១៩។


Our Activities
Miss Chen Seiv Eing is a level 6 student in IEP program at SFL
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
E-learning courses at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia ( UC)
A video clip made by our student who is taking E-learning courses at the School of Foreign Languages
Happy 17th anniversary, UC! Since it was founded on June 23, 2003, The University of Cambodia has continued to grow and strengthen, providing high quality degree and non-degree programs for deserving students. The University of Cambodia would like to thank Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia, Dr. Haruhisa Handa, the Management Team, faculty members, alumni, and students, for helping make The University of Cambodia the premier higher education institution in Cambodia.
របៀប download និងបំពេញ​ Form ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាទី៣ ​តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ

Total: 1293

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches