នឹងទទួលបាន👩‍🎓អាហារូបករណ៍ 5️⃣0️⃣% 👉សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ ☎️096 470 7307/ 093 777 226 📧admissions@uc.edu.kh


Our Activities
សកម្មភាពការប្រឡងថ្ងៃទី១ នៃការប្រឡងពាក់កណ្ដាលឆមាស (Mid-Term) ជាភាសាអន្តរជាតិ(I-Track) វេនទី ២ (Session 2) ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២
សកម្មភាពការប្រឡងថ្ងៃទី១ នៃការប្រឡងពាក់កណ្ដាលឆមាស (Mid-Term) ជាខេមរភាសា(K-Track) វេនទី ១ (Session 1) ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២
The making of the logo of The University of Cambodia
An interview with an international student who is currently studying at The University of Cambodia: Miss. Corry Veronica dos Santos, a full Scholarship Student in Year 3, majoring in international business, is from Timor-Leste.
On 17 August 2022, The University of Cambodia hosted the Final Conference of the CONTESSA Project in Cambodia, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union. The four-year project aims to enhancing the skills of existing and trainee teachers. The conference was presided over by Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustees and President of The University of Cambodia.
VDO: Lecturing sharing session on “Traditional and Online Digital Media” by guest speaker, Ms. KUCH Naren, Editor in chief Online News from Koh Santepheap for media students during a class session of MOEUN Chean Nariddh, a faculty member of the College of Media and Communications, The University of Cambodia on August 12, 2022.
ស្វាគមន៍មកកាន់បណ្ណាល័យហាន់ដា នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បណ្ណាល័យហាន់ដា មានសៀវភៅជាច្រើនប្រភេទតាមជំនាញនីមួយៗ
The University of Cambodia and Its Schools and Colleges

Total: 1946