នឹងទទួលបាន👩‍🎓អាហារូបករណ៍ 5️⃣0️⃣% 👉សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ ☎️096 470 7307/ 093 777 226 📧admissions@uc.edu.kh


Our Activities
Activities for the Exit Exam of Master's Degree students for Batches 16, 17, 18, and 19 in Academic Year 2021–2022, on August 12, 2022.
Activities for Exit Exams for Bachelor’s Degrees for Batch 24 in Term 2; and Re-Exit Exams for Bachelor’s Degrees for Batch 24 in Term 1, Academic Year 2021-2022, on 12 August 2022. (Afternoon Session)
Activities for Exit Exams for Bachelor’s Degrees for Batch 24 in Term 2; and Re-Exit Exams for Bachelor’s Degrees for Batch 24 in Term 1, Academic Year 2021-2022, on 12 August 2022. (Morning Session)
August 12, 2022: Lecturing sharing session on “Traditional and Online Digital Media” by guest speaker, Ms. KUCH Naren, Editor in chief Online News from Koh Santepheap for media students during a class session of MOEUN Chean Nariddh, a faculty member of the College of Media and Communications, The University of Cambodia.
The 3rd Scholarship Awarding Ceremony 2022
សូមបន្តអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវ វិធានការ ៣កុំ ៣ការពារ សូមពាក់ម៉ាស់មុនចូលសាលា "រាល់ម៉ោងសិក្សា និងការងារ ត្រូវពាក់ម៉ាស់ឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នា ដើម្បីការពារការឆ្លងជម្ងឺកូវីដ-១៩"
The 23rd International High School Arts Festival Awards Ceremony, Tokyo, Japan, August 3, 2022 (Presided by Dr Haruhisa Handa)

កិច្ចសម្ភាសន៍និស្សិតអន្តរជាតិដែលមកសិក្សានៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាMr. Núncio Anhi Tallo Da Coasta Cruz និស្សិតអាហារូបករណ៍១០០%សិក្សាឆ្នាំទី៣ជំនាញ ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ មកពីប្រទេសទីម័រខាងកើត។

Total: 1946