"ភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) ក៏បានរួមចំណែកមួយផ្នែកធំផងដែរក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់រូបខ្ញុំ" #អរគុណសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលធ្វើអោយក្តីស្រមៃខ្ញុំក្លាយជាការពិត! #សាកលវិទ្យាល័កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំ! #កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំរួមគ្នា! រូបភាពនិងខ្លឹមសារ៖ Mr. UT SAMRACH UC Community: JOIN ⏬ (www.t.me/UCCommunityNetwork) #UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia #UC #TheUniversityofCambodia


Our Activities
This morning, UC management members were discussing curriculum development for new MA programs of The School of Foreign Languages (SFL)
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥០០ កន្លែង
The University of Cambodia - UC
អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥០០ កន្លែង
អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥០០ កន្លែង
អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥០០ កន្លែង

Total: 1800

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches