"ភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា (UC) ក៏បានរួមចំណែកមួយផ្នែកធំផងដែរក្នុងការផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់រូបខ្ញុំ" #អរគុណសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលធ្វើអោយក្តីស្រមៃខ្ញុំក្លាយជាការពិត! #សាកលវិទ្យាល័កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំ! #កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំរួមគ្នា! រូបភាពនិងខ្លឹមសារ៖ Mr. UT SAMRACH UC Community: JOIN ⏬ (www.t.me/UCCommunityNetwork) #UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia #UC #TheUniversityofCambodia


Our Activities
Guidelines for Preparing a Master's Thesis To get a copy of the Guidelines, please visit The University of Cambodia Bookstore.
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
University of Cambodia, December 21, 2021 at 2:30 am, with a great honor of H.E. Dr. Kao Kim Hourn, Founder, Chairman of the Board of Trustee and President of the University of Cambodia, attended the "Certificate awarding ceremony of the Internship Program and Training of the University of Cambodia". The University of Cambodia has been actively implementing training programs for interns with the two institutions , both the University of Cambodia and the Southeast Asian Television and Radio Station.
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC

Total: 1787

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches