"ចំណេះដឹងគឺជាដើមទុននៃជីវិត អរគុណសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍​ រយៈពេល៤ឆ្នាំពេញ និងផ្ដល់ឳកាសការងារដល់រូបខ្ញុំ" #កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំរួមគ្នា! រូបភាពនិងខ្លឹមសារ៖ Mr. Thoeurn Sothea UC Community: JOIN ⏬ (www.t.me/UCCommunityNetwork) #UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia #UC #TheUniversityofCambodia


Our Activities
The School of Foreign Languages (SFL) at The University of Cambodia is delighted to inform the public that we are going host the second online orientation on Academic Study Skills and Scholarship Opportunities on January 12, 2022.
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៧ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជូននិស្សិតជ័យលាភីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បណ្ឌិត និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៃឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៧ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជូននិស្សិតជ័យលាភីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៃឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១។

Total: 1787

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches