"ចំណេះដឹងគឺជាដើមទុននៃជីវិត អរគុណសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍​ រយៈពេល៤ឆ្នាំពេញ និងផ្ដល់ឳកាសការងារដល់រូបខ្ញុំ" #កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំរួមគ្នា! រូបភាពនិងខ្លឹមសារ៖ Mr. Thoeurn Sothea UC Community: JOIN ⏬ (www.t.me/UCCommunityNetwork) #UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia #UC #TheUniversityofCambodia


Our Activities
The University of Cambodia - UC
អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥០០ កន្លែង
Celebrating the 43rd Anniversary of Victory Day, January 7, 1979-2022
January 6, 2022 A courtesy visit/meeting of Mr. Abdul Hakim, Counselor - Information, Social and Culture of the Republic of Indonesia to Cambodia with Dr. Kao Kim Hourn, President of The University of Cambodia.
The University of Cambodia - UC
The School of Foreign Languages (SFL) at The University of Cambodia is delighted to inform the public that we are going host the second online orientation on Academic Study Skills and Scholarship Opportunities on January 12, 2022.
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC

Total: 1800

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches