"ចំណេះដឹងគឺជាដើមទុននៃជីវិត អរគុណសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍​ រយៈពេល៤ឆ្នាំពេញ និងផ្ដល់ឳកាសការងារដល់រូបខ្ញុំ" #កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំរួមគ្នា! រូបភាពនិងខ្លឹមសារ៖ Mr. Thoeurn Sothea UC Community: JOIN ⏬ (www.t.me/UCCommunityNetwork) #UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia #UC #TheUniversityofCambodia


Our Activities
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៧ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជូននិស្សិតជ័យលាភីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បណ្ឌិត និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៃឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៧ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជូននិស្សិតជ័យលាភីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៃឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១។
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៧ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជូននិស្សិតជ័យលាភីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បណ្ឌិត និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នៃឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១
ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរជូនគណៈសាស្រ្តាចារ្យគំរូ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា...
ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរជូនបុគ្គលិកឆ្នើម នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា...

Total: 1800

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches