អរគុណប្អូនស្រី ជួន សុខាយ ដែលបានផ្ញើជាសំលេងយ៉ាងពិរោះ មកកាន់ក្រុមការងារនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។ #កម្ពុជាដើម្បីការអប់រំរួមគ្នា! រូបភាពនិងសំលេង៖ Ms. Sokhay Choun UC Community: JOIN ⏬ (www.t.me/UCCommunityNetwork) #UCCambodia #UCPhnomPenh #UCambodia #UC #TheUniversityofCambodia


Our Activities
This morning, UC management members were discussing curriculum development for new MA programs of The School of Foreign Languages (SFL)
The University of Cambodia - UC
The University of Cambodia - UC
អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥០០ កន្លែង
The University of Cambodia - UC
អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥០០ កន្លែង
អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥០០ កន្លែង
អាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៥០០ កន្លែង

Total: 1800

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches