សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចូលរួមពិធីប្រគល់បណ្ណ ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ឆ្នាំ២០១៩ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា