សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី​ ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៩ ឆ្នាំ២០២៣ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា