សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការបើកមហាស្រពសិល្បៈគំនូរសិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឆ្នាំ២០២៤