សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិត កិត្តិយសដល់មនុស្សសំខាន់ពីររូបដែលមានស្នាដៃក្នុង ការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជា