ប្រតិទិនសិក្សា

ការិយាល័យសិក្សា នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា  មានប្រតិទិនសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ ​ដូច​ខាងក្រោម៖


វគ្គសិក្សា

ថ្ងៃចាប់ផ្តើមវគ្គសិក្សា

ថ្ងៃបញ្ចប់វគ្គសិក្សា

វគ្គសិក្សាទី១​ (​២០១៧-២០១៨)

០៦-វិច្ឆិកា-២០១៧

២៥-កុម្ភៈ-២០១៧

វគ្គសិក្សាទី២​ (​២០១៧-២០១៨)

១២-មីនា-២០១៧

០១-កក្កដា-២០១៧

វគ្គសិក្សាទី៣​ (​២០១៧-២០១៨)

១៦-កក្កដា-២០១៧

០៧-តុលា-២០១៧

  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ ការិយាល័យសិក្សា

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches