សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា កំពុងត្រូវបានគេឲ្យ ចំណាត់ថ្នាក់ជាសាកលវិទ្យាល័យល្បីជាងគេបំផុតទាំង ២០០ សាកលវិទ្យាល័យនៅលើពិភពលោក តាមរយៈបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក