សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចូលជាសមាជិកនៃ សមាគមសាកលវិទ្យាល័យ ក្នុងតំបន់អាស៊ី​និងប៉ាស៊ីហ្វិក