សូមរីករាយទស្សនា កម្រងទស្សនីយភាពល្ខោនអប់រំ របស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា រឿង «វិលវិញ» ដែលទទួលបានជ័យលាភីលេខ ១ ក្នុងកម្មវិធីប្រកួត «មហោស្រពសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសលើកទី ៣» ០៣ មិនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាលមហោស្រពចតុម្មុខ រាជធានីភ្នំពេញ ។


Our Activities
“The 21st Graduation Ceremony for the Foundation Year Program”
The 2nd prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”
The 1st prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”
The 3rd prize in the UC Video Competition under the category “UC in 2 minutes.”
The 2nd prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”
The 1st prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”
The 3rd prize in the UC Video Competition under the category “A day at UC.”
The 3rd prize in the UC Video Competition under the category “Why I love UC.”

Total: 245