សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្តូរកាលបរិច្ឆេទរៀបចំពិធីប្រគល់បណ្ណជ័យលាភីដល់ និស្សិតទទួល អាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចក្ខុវិស័យ ៥០០ ឆ្នាំ២០១៧ របស់សាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។


Our Activities
Prof. Jeffrey Sachs, University Professor at Columbia University and Advisor to the United Nations Secretary-General, delivers a lecture on “An ASEAN Green Deal: Achieving Sustainable Development in Southeast Asia” as part of the Global Leadership Lecture Series at The University of Cambodia at the SEATV Studio on Friday, 10 January 2020.
Phnom Penh on January 2, 2020, The University of Cambodia (UC) and Asianhub in South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen cooperation and relations with the purpose of Korean language training, culture and art exchange, and community service in the Department of Korean Language at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia. The signing ceremony was held at the Conference Room on the second floor at UC.
Phnom Penh on January 2, 2020, The University of Cambodia (UC) and Asianhub in South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen cooperation and relations with the purpose of Korean language training, culture and art exchange, and community service in the Department of Korean Language at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia. The signing ceremony was held at the Conference Room on the second floor at UC.
Phnom Penh on January 2, 2020, The University of Cambodia (UC) and Asianhub in South Korea signed a Memorandum of Understanding (MoU) to strengthen cooperation and relations with the purpose of Korean language training, culture and art exchange, and community service in the Department of Korean Language at the School of Foreign Languages at The University of Cambodia. The signing ceremony was held at the Conference Room on the second floor at UC.
ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៥ ឆ្នាំ២០១៩ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរជូនបុគ្គលិកឆ្នើម និងគណៈសាស្រ្តាចារ្យគំរូ
ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរដល់និស្សិតឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចែកសញ្ញាបត្រនិស្សិតជ័យ លាភីជិត៤០០នាក់ ។(ព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ យប់នេះ ២៦ ១២ ២០១៩)

Total: 1261

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches