ការប្រឡងប្រជែងក្នុងការជជែកវែកញែកអំពីចំណេះដឹងវប្បធម៌លើប្រធានបទ “យុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាត