📢ដំណឹងពិសេស!
ស្តីពីការផ្តល់ជូន🎓អាហារូបករណ៍សន្តិភាពសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ២០២៣-២០២៨ ១០០% ចំនួន ២០០ កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វគ្គសិក្សាទី១B ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤។
ព័ត៌មានលម្អិត👉 https://rb.gy/clfbbq
📩 admission@uc.edu.kh
☎️ 023 993 276 / 093 777 576 / 070 990 507 / 096 777 226 / 096 470 7307
Event Gallery & Videos View All >
Annual Outstanding Certificates Awarding Ceremony Academic Year: 2022-2023 December 1, 2023សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានផ្ដល់ជូន🎓អាហារូបករណ៍សន្ដិភាពសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំនួន ២០០ កន្លែង ដែលនឹងត្រូវទទួលបានការសិក្សា ឥតបង់ថ្លៃ មួយចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រ។The Student Academic Leadership Conference (SALC) is an annual event for students at The University of Cambodia, and this year is the eight year. This year's Theme: ”Education and Leadership in the Digital Age: Teaching and Learning Opportunities and Challenges"
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានផ្ដល់ជូន🎓អាហារូបករណ៍សន្ដិភាពសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំនួន ២០០ កន្លែង ដែលនឹងត្រូវទទួលបានការសិក្សា ឥតបង់ថ្លៃ មួយចប់កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រ។ស្វាគមន៍ទទួល និស្សិតថ្មី ឆ្នាំសិក្សា 2023-2024🌺 មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានមុខជំនាញ: ✔️. វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (Computer Science) ✔️.ព័ត៌មានវិទ្យា (Information Technology) ✔️.អេឡិចត្រូនិចនិងទូរគមនាគមន៍ (Electronics and Telecommunications)The University of Cambodia hosted “The 8th Annual Forum for Success: Education, Skills and Jobs” with the Theme: Creativity and Innovation for Success " on 22 November 2023 at the UC Ground Floor