មកស្តាប់និស្សិតឆ្នាំទី៤ នៃមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និយាយពីបំណងនៃការសិក្សានិងការងារបច្ចុប្បន្ន។ វគ្គសិក្សាទី ៣ ចាប់ផ្តើមចូលរៀនថ្ងៃទី ១៥ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩។

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches

Event Gallery & Videos View All >
មកស្តាប់និស្សិតឆ្នាំទី៤ នៃមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និយាយពីបំណងនៃការសិក្សានិងការងារបច្ចុប្បន្ន។ វគ្គសិក្សាទី ៣ ចាប់ផ្តើមចូលរៀនថ្ងៃទី ១៥ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩។Why Education Major? A degree in education is not just about becoming a teacher - you'll learn to communicate effectively to audiences and build your confidence to be able to step into any career, inside or outside of the classroom. Career options: Teaching, school leadership, corporate training, student welfare, curriculum development, community education, outdoor education.The activities of staff and students of The University of Cambodia providing information about the study program at Takeo province on 24 April 2019.
On behalf of The University of Cambodia, the Skills and Career Development Center (SCDC) would like to invite you to participate in the Life Skills: Public Speaking Skills Workshop” , which will be held on Saturday, April 27, 2019 from 2:00 PM to 5:00 PM, Conference Center, 5th floor. ការប្រលងជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនិងថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានលើកទី២ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩ ។មកស្តាប់និស្សិត មហាវិទ្យាល័យព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និយាយពីមុខវិជ្ជាសិក្សាដែលចូលចិត្ត។ វគ្គសិក្សាទី ៣ ចាប់ផ្តើមចូលរៀនថ្ងៃទី ១៥ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩។