សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជូន DR. BINTORO DIBYOSEPUTRO, MR. RUDY HUANG, MR. ADI SUGANDI AND MS. NATASYA និងពិធីប្រគល់បណ្ណអាហារូបករណ៍លើកទី២ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches