សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីហេតុអ្វីបាន ជាសិស្ស-និស្សិតគួរបន្តការសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាតាមរយៈ កម្មវិធីអេឡិចត្រូនិកក្នុងកំឡុងពេល នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩នេះ?

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches