សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការទទួលស្គាល់ការ បង្កើតសាលាថ្មី និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្មី