សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន អំពី ការយកមកគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៃគេហទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា