សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី (ការបើកមហោស្រពសិល្បៈគំនូរ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សាឆ្នាំ 2015)