សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរៀបចំកម្មវិធីវគ្គផ្សព្វផ្សាយអំពី “សិក្ខាសាលាអំពីឧបករណ៍ MIKROTIK ជូនសាស្ត្រាចារ្យ និង និស្សិត ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា” នៅសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches