សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការជ្រើសរើសសមាជិកយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាថ្មី ប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៨