កាលវិភាគប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សា (ខេមរៈភាសា) សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់ ថ្ងៃទី២៥ ខែម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី ១៩-២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨