ការប្រគុំតន្ត្រីអបអរឆ្នាំថ្មី ក្រោមប្រធានបទ «អបអរឆ្នាំថ្មីតន្ត្រីយុវជន»