នៅល្ងាច ថ្ងៃទី 26.07.17 ក្រុម Horticulture club នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានរួមគ្នាធ្វើការសម្អាតនៅក្នុង បរិវេណសួនច្បារជុំវិញអគារនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ដើម្បីជួយបង្កើនសម្រស់អគារសាកលវិទ្យាល័យឲ្យរិតតែ ស្រស់ស្អាតថែមទៀត


Our Activities
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #CoE #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #TSS #UCambodia #UCPhnomPenh
The UC Alumni Network Dr. Hong Kimcheang, Class of 2007 Graduated from the BA degree in English Literature from the College of Arts, Humanities and Languages of The University of Cambodia. He went on to complete his PhD degree at university in Thailand. Currently he is the President of the Kampong Speu Institute of Technology. #UCCambodia #UCAlumni #UCAlumniNetwork #UCambodia #UCPhnomPenh
"Singapore Sets Example in Public Service” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 3, June 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh
#UCCambodia #UCambodia #UCPhnomPenh
"Singapore Sets Example in Public Service” FLASHBACK: This article is from The UC Bulletin (Volume 3, June 2009). #UCCambodia #UCBulletin #UCambodia #UCPhnomPenh

Total: 1660

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches