សូមស្វាគមន៍សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀន Term 3 នៅថ្ងៃទី ៣១ កក្កដា (កក្កដា - តុលា ២០១៧) ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។


Our Activities
កម្រងរូបភាពសិស្សានុសិស្សមកពីអង្គការ CaringForCambodia បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ២០១៨
ប្រឡងអាហារូបករណ៍សន្តិភាព ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ សម័យប្រឡង៖ថ្ងៃសុក្រទី១៩ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ មណ្ឌលប្រឡង៖ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
កម្រងរូបភាពសកម្មភាពនិស្សិតជនជាតិអាមេរិក មកទស្សនកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាព្រមទាំងបាន ចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ ២០១៨ ។
ការប្រជុំគណៈកម្មការប្រលងអាហារូបករណ៍ សន្តិភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
កម្រងរូបភាពការធ្វើបាឋកថាក្រោមប្រធានបទ៖ «ការអប់រំផ្នែកច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក» ដោយសាស្រ្តាចារ្យ MonteMillsមកពីសាលា ច្បាប់នៃអាឡិចសាន់ឌឺប៊ែលវីតទី៣នៃសាកលវិទ្យាល័យ ម៉ុនតាណាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ ២០១៨ ។
កម្រងរូបភាពពិធីជួបជុំអតីតនិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាក្រោមប្រធានបទ៖ «ផ្ទះទី២របស់ខ្ញុំ»កាលពីឆ្នាំ២០១៨។
សកម្មភាពនាពេលព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២១ របស់មាតាបិតាសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សដែលទើបតែ ជាប់បាក់ឌុបបានមកសាកលវិទ្យាល័យផ្ទាល់ដើម្បីសាក សួរព័ត៌មានក៏ដូចជាដាក់ពាក្យប្រលងអាហារូបករណ៍។
កម្រងរូបភាពសកម្មភាពសហព័ន្ធនិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាចូលរួមត្បាញក្រម៉ា កាលពីឆ្នាំ២០១៨។

Total: 1485

Upcoming Events

Chancellor.

Profile | Message | Speeches

President.

Profile | Message | Speeches