ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

ការស្រាវជ្រាវគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា និងមានគុណ​តម្លៃសម្រាប់ជួយ​ឲ្យសម្រេចបាននូវបេសកកម្ម និងចក្ខុវិស័យ​របស់​សាកលវិទ្យា​ល័យ​។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា បានលើកកម្ពស់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែ​អនុវត្តន៍ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សកម្មភាពស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀត តាមរយៈ​ការ​លើក​ទឹកចិត្តដល់ និស្សិត សាស្រ្តាចារ្យ ដើម្បីឲ្យក្លាយខ្លួនជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុង​ការស្រាវជ្រាវ ពង្រឹងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេ និងកិត្តិយស​សាកលវិទ្យាល័យ​កម្ពុជា នៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ UC Bulletin គឺជាព្រឹត្តិបត្តិដែលត្រូវបាន​បោះពុម្ពផ្សាយ​​ប្រចាំ​ត្រីមាស ដោយ​ការិយាល័យ​ប្រធាន​​​សាកលវិទ្យាល័យ ក្នុងគោលបំណង​ឲ្យភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ទាំង​អស់​ បាន​ដឹង​ពី​ព្រឹត្ត​ការណ៍ និងសកម្មភាពនានារបស់សាកលវិទ្យាល័យដែលរំលេច​ឲ្យឃើញ​អំពី​សមិទ្ធផល​របស់និស្សិត សាស្រ្តាចារ្យ​ និងបុគ្គលិកដើម្បីជា​ការ​គាំទ្រ និង​ទទួល​ស្គាល់​លើស្នាដៃរបស់ពួកគេ។ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មានទម្រង់​នៃ​ការ​បោះ​ផ្សាយ​ការស្រាវ​ជ្រាវ​ចំនួន ៤ផ្សេងទៀត ដែលបានផ្តល់ឱកាសក្នុងការលើកកម្ពស់ និង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​​សកម្ម​ភាព​នៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖
ទស្សនាវដ្តីកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិ៖

  1. The Cambodian Journal of International Studies: គឺជាទម្រង់អត្ថបទ​បែបសិក្សា ដែល​មានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នា ក្នុងនោះក៏មានការសិក្សាអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅ​លើឆាក​អន្តរជាតិ​ផងដែរ។
  2. The University of Cambodia Monograph Series គឺជា ការបោះផ្សាយសម្រាប់ការ សិក្សា​ស្រាវជ្រាវដ៏ស៊ីជម្រៅ លើឯកទេសជាក់លាក់មួយ ទាំងក្នុងកម្រិតជាតិ កម្រិត តំបន់ និងពិភពលោក ។  

ទស្សនាវដ្តីបោះពុម្ពផ្សាយផ្ទៃក្នុងដែល​បើក​​ចំហរ​ជាសាធារណៈ​ ត្រូវបានបង្កើតឡើង​ក្នុងគោល​បំណងឲ្យនិស្សិត​ទាំងអស់បាន​ដឹង​ពី​សារៈ​សំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវ ដែលក្នុង​នោះ​រួមមាន៖ ការ​បង្ហាញពីលទ្ធផលនៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ និងការទទួលស្គាល់នូវភាពជោគជ័យ​របស់ពួកគេ​​ ដែល​​​ជួយ​បង្កើនទំនុក​ចិត្ត​ដល់ពួកគេ​ក្នុងការផ្ញើរសំណៅអត្ថបទផ្សេងៗទៀត ទៅ​ទស្សនាវដ្តី​ស្រាវ​ជ្រាវ​​កម្រិតអន្តរជាតិ។ ទម្រង់ទស្សនាវដ្តីបោះពុម្ពផ្សាយផ្ទៃ​ក្នុង​របស់​សាកលវិទ្យាល័យ​កម្ពុជា រួមមាន៖

  1. The UC Occasional Paper Series គឺជាទស្សនាវដ្តីសម្រាប់​​​និស្សិតថ្នាក់ក្រោយ​បរិញ្ញា​បត្រ
  2. The UC Working Paper Series គឺជាទស្សនាវដ្តី​​​សម្រាប់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ​

កម្មវិធីនាពេលខាងមុខ

អធិការបតីសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches

ប្រធានសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា

Profile | Message | Speeches